Projekt a partneři

PROJEKT

Název projektu: "Dlouhodobý program motivace zaměstnavatelů Kunovicka ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců/kyň."

Zkrácený název projektu: Slaďování na Kunovicku

Registrační číslo projektu: CZ.1.04/3.4.04/76.00131

Projekt je zejména o slaďování, sdílení a spokojenosti! Pokud Vás zaujala alespoň jedna skutečnost, jste na správném místě!

Projekt Dlouhodobý program motivace zaměstnavatelů Kunovicka ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců/kyň, můžeme v širších souvislostech vnímat jako jeden z nástrojů pro-rodinné politiky a zároveň nastroj, který nepřímo podporuje politiku zaměstnanosti. Cílem je usnadnit rodičům i zaměstnavatelům přizpůsobení vzájemných požadavků tak, aby vedly k větší výkonnosti i k větší spokojenosti obou zúčastněných stran. Sladění v ideálním případě znamená, že zaměstnavatel uzná právo jednotlivce na plnohodnotný život v rámci i mimo práci.

Harmonizace podle zkušeností západních zemí přispívá ke zvyšování konkurenceschopnosti, stabilizaci pracovní sily a zvyšovaní její loajality. Lidé, kteří mají bohatý osobní život, jsou pro firmu hodnotnější. Ti, co zasvětili všechen čas jen práci, ztrácejí odstup a nemohou mít tak dobré nápady. (Jo Harlow, Nokia in Nina Bosničova Gender Studies,o.s.)

Problematika slaďovaní reaguje na specifické a rozmanité potřeby jednotlivců. Je to určitá míra, ve které je efektivita a spokojenost jednotlivce v pracovních a rodinných rolích v souladu s individuálními životními prioritami (Greenhaus, Allen, 2006). Jedna se o zohlednění požadavků zaměstnanců a zaměstnankyň udržet si profesní růst a zároveň se věnovat výchově děti, péči o blízké osoby či osobním zájmům (Gender Studies, 2009). Slaďovaní práce a rodiny se v dnešní době jeví jako imperativ řízení lidských zdrojů. Při zavádění různých programů však existuji rizika, jedním z rizik jsou opatřeni, o něž zaměstnanci nemají zájem nebo je neumí využívat. Bylo tedy nutné provést průzkum potřeb v obou cílových skupinách: mezi rodiči, kterých se problematika slaďovaní týká a mezi zaměstnavateli regionu.

Obsah projektu

Obsahem projektu je dlouhodobé kontinuální působení na zaměstnavatele Kunovicka v oblasti slaďování pracovního a rodinného života a poradenství v této oblasti, resp. předání zkušeností, nástrojů a opatření pro praktické využití neomezeným okruhem zaměstnavatelů. Doplňkovou aktivitou je pak praktická realizace zařízení péče o děti "Hlídací centrum" jako ukázka dobré praxe.
V průběhu projektu je realizováno 6 klíčových aktivit. Projekt byl zahájen výzkumem potřeb zaměstnanců/kyň regionu a postojů zaměstnavatelů k problematice slaďování. Ten byl základem ke zpracování Strategického plánu Kunovicka pro oblast harmonizace rodiny a zaměstnání. Na jeho základě jsou realizovány osvětové/vzdělávací/motivační aktivity pro zaměstnavatele a expertní publicita. Ty
vedou k motivaci zaměstnavatelů k zavádění relevantních opatření a jako podpora při zavádění těchto opatření je poskytován konzultační a poradenský servis. Doplňkovou aktivitou je vznik a provoz zařízení služeb péče o děti.

Cílové skupiny

Hlavní CS jsou zaměstnavatelé, sekundární cílovou skupinou pak zaměstnanci/kyně a ženy vracející se po rodičovské dovolené na trh práce. Aktivity jsou realizovány zkušeným projektovým týmem za účasti expertky na rovné příležitosti, která plní roli supervizora a odborného garanta projektu. V projektu je plně využito potenciálu vytvořeného partnerství, které tvoří žadatel, VŠ, město a NNO.
V současnosti není využívání flexibilních forem organizace práce v ČR příliš rozšířeno a za západoevropskými zeměmi v tomto ohledu velmi znatelně zaostáváme. Přitom vhodné využívání nástrojů pro slaďování přináší zaměstnavatelům prospěch ve zvýšené produktivitě práce a loajalitě spokojených zaměstnanců/kyň. Cílem projektu je o této výhodnosti zaměstnavatele přesvědčit, motivovat je k využití relevantních opatření a napomoci jim při jejich zavádění do praxe. Realizací projektu dojde ke zlepšení podmínek pro soulad rodiny a zaměstnání.

Klíčové aktivity:

01 Výzkum a vývoj

Zahajovací aktivita projektu a východisko pro realizaci navazujících aktivit, následně pak na samém konci projektu jako podklad k zhodnocení jeho skutečných dopadů na cílové skupiny.

Úvodní část výzkumu proběhla ve dvou liniích:

1) výzkum potřeb zaměstnanců/kyň regionu Kunovicka v oblasti harmonizace rodiny a zaměstnání, identifikace slabých míst  a vytvoření návrhů řešení
2) výzkum postojů zaměstnavatelů Kunovicka k problematice slaďování pracovního a rodinného života

Na závěr realizace projektu pak bude uskutečněn druhý výzkum. Ten zhodnotí dopady projektu, efekt klíčových aktivit v regionu, bude podkladem pro revizi Strategického plánu a jeho výstupy budou využity při závěrečné hodnotící konferenci projektu. Na jeho realizaci se budou podílet stejní členové realizačního teamu jako na úvodním výzkumu a taktéž bude využito služeb externích dodavatelů.

Výstupy klíčových aktivit jsou k dispozici neomezenému okruhu zájemců, jsou zveřejněny na internetovém portálu www.sladovani-kunovice.cz . Výsledky výzkumu Souhrnná zpráva ke stažení zde a využity jsou i v tištěných materiálech Kunovjan, Slovácký Deník, S Plus.

02 Strategický plán Kunovicka pro oblast slaďování

Strategický plán Kunovicka pro oblast harmonizace rodiny a zaměstnání je zásadní klíčová aktivita pro celé směřování projektu, ale má také velmi významný přesah mimo projektové aktivity, resp. po skončení celého projektu. Na začátku projektu byl zpracován jako jedna z úvodních aktivit, na konci projektu pak proběhne zhodnocení jeho naplňování a případná revize tak, aby bylo dosaženo co největších efektů a přínosů pro cílové skupiny i po skončení realizace projektu. Při jeho tvorbě bylo využito principů komunitního plánování. Strategický plán obsahuje popis a analýzu stávající situace v regionu v oblasti slaďování a návrh konkrétních opatření, kterými dojde ke zlepšení situace. Obsahuje problematiku služeb péče o děti, flexibilních forem organizace práce, plán osvětové/vzdělávací činnosti, poradenství, seznam organizací působících v dané oblasti a mnohé další. Cílem je komplexní přístup k problematice slaďování pracovního a rodinného života a prokázání její důležitosti jak pro zaměstnavatele, tak pro zaměstnance/kyně. Strategický plán je využit při navazujících klíčových aktivitách, které obsahují přímou práci s cílovými skupinami, tedy osvětové/vzdělávací/motivační aktivity, vznik a provoz zařízení péče o děti, poradenství a expertní publicitě.
Na konci projektu se pak uskuteční vyhodnocení plnění Strategického plánu a faktických dopadů projektu (na základě statistiky projektu a závěrečného výzkumu mezi  sílovými skupinami) a jeho případná revize.

Výstupy klíčových aktivit budou k dispozici neomezenému okruhu zájemců, budou zveřejněny na internetovém portálu www.sladovani-kunovice.cz

03  Osvětové/vzdělávací/motivační aktivity

Osvětové/vzdělávací/motivační aktivity pro zaměstnavatele z regionu jsou nejdůležitější klíčovou aktivitou projektu, protože to je vlastní přímá, dlouhodobá, kontinuální a intenzivní práce s cílovou skupinou zaměstnavatelů, která má změnit jejich postoj k problematice slaďování, motivovat je k zavádění relevantních opatření a tak zlepšit situaci jejich zaměstnanců/kyň. Všechny akce této klíčové aktivity jsou provázány a využity pro expertní publicitu.


Celkem se uskuteční:

1. Zahajovací konference: Využijte potenciál zaměstnanců – rodičů!

2. Semináře – celkem 4:

                          Přínosy rodičovství pro osobnostní rozvoj;

                          Kariérní poradenství;

                          Business komunikace a etiketa;

                          Firemní klutura.

3. Workshopy – celkem 4:

                         Jde to i jinak – aneb flexibilita jako základ moderní organizace 21. století;

                         Směřujeme k inovacím?;

                         Komunikace je základ;

                         Jak začít znovu po rodičovské dovolené?;

4. Konference "Audit rodina & zaměstnání" – O krok dál ve firemní kultuře.

5. Závěrečná konference
 

04 Vznik a provoz zařízení péče o děti

Vznik a provoz zařízení péče o děti je doplňkovou aktivitou projektu. Potřeba její realizace byla dána dvěma faktory. Zaprvé, znalostí situace v regionu, která ukázala, že jedním z doporučení strategického plánu, je posílení kapacit zařízení služeb péče o dítě. Pro cílovou skupinu zaměstnanců/kyň a žen vracejících se po rodičovské dovolené na trh práce, proto bylo zřízeno takové zařízení. Druhým faktorem byla možnost využití tohoto zařízení jako ukázky konkrétního opatření přispívajícího ke sladění pracovního a rodinného života pro práci s cílovou skupinou zaměstnavatelů. Toto zařízení není určené zaměstnancům/kyním konkrétních zaměstnavatelů, funguje jako otevřené, přístupné všem. Kapacita je 15 dětí, zajištěn je celodenní celoroční provoz.
 

05 Poradenství

Projekt poskytuje odborné poradenství ke konkrétním opatřením a napomáhá k jejich skutečné realizaci. Aktivita je tedy velmi důležitá pro dosažení skutečných výsledků projektu v množství opatření a přínosu pro zaměstnance/kyně a ženy vracející se na trh práce po  rodičovské dovolené. Skládá ze dvou částí:
1) poskytnutí individuálního poradenství v oblasti slaďování a flexibilních forem organizace práce, informace k Auditu R&Z, informace o možnostech péče o děti atd.
2) poradenství pro zájemce ze strany zaměstnanců/kyň a žen po rodičovské dovolené
Poradenství je poskytováno neomezenému okruhu zájemců.

 

06 Expertní publicita

Expertní publicita je skutečně zásadní aktivitou, která napomáhá k vyvolání změny postojů cílových skupin zaměstnavatelů, motivuje je k zavádění relevantních opatření a zlepší tak situaci cílové skupiny jednotlivců. Veškeré informace k tématu slaďování jsou dostupné na portálu www.sladovani-kunovice.cz. Zároveň mají obě cílové skupiny k dispozici informační leták o tématu slaďování obsahující stručné představení jednotlivých nástrojů a jejich prospěšnosti pro zaměstnavatele i zaměstnance/kyně.  Po celou dobu projektu probíhá soustavná inzerce a PR články v místním tisku a v odborném tisku určeném cílovým skupinám zaměstnavatelů; kde najdou reportáže z akcí, vystoupení expertů v regionální TV; reportáže, informace a vystoupení v regionálních rádiích.
Vytvoření ocenění: Místa přívětivá rodině a Vstřícný zaměstnavatel 2014.

Závěrečná zpráva 

Projekt Slaďování na Kunovicku je u konce. Jaké přinesl změny v regionu z pozice náhledu zaměstnavatelů na jejich zaměstnance/kyně a slaďování jejich pracovního a rodinného života? To odhaluje souhrnná závěrečná zpráva projektu: "Dlouhodobý program motivace zaměstnavatelů Kunovicka ke slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců/kyň." Podrobnosti, statistiky a vývoj projektu najdete v následujícím dokumentu. Souhrnná závěrečná zpráva projektu Slaďování na Kunovicku zde

Realizační team projektu Slaďování na Kunovicku

Eva Vaculíková

Vystudovala obor Ekonomika cestovního ruchu na VŠB-TU Ostrava, v navazujícím studiu pokračovala v oboru Průmyslové inženýrství na UTB ve Zlíně. V současné době pracuje na finančním odboru města Kunovice a jako členka realizačního týmu projektu Slaďování pracovního a rodinného života, jakožto expertka města Kunovice.

Kontakt: eva.vaculikova@mesto-kunovice.cz

Michaela Fraňková

Pracuje na Městském informačním centru v Kunovicích. Má vystudovanou Sociální pedagogiku na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Na projektu Slaďování na Kunovicku spolupracuje jako administrátor.

Kontakt: michaela.frankova@mesto-kunovice.cz

Barbora Majíčková

Expert mainstreaming a expert publicity pro projekt Slaďování na Kunovicku. Aktuálně pracuje jako programová ředitelka Hitrádia Magic Brno.

Kontakt: majickova@sladovani-kunovice.cz

Zuzana Vandame

Expert PIK- Panský dvůr, s.r.o. pro projekt Slaďování na Kunovicku. V profesním životě sociolog a konkultant pro rozvoj podnikání.

Kontakt: zuzana@vandame.cz

Jan Šobáň

Manager projektu Slaďování na Kunovicku.

Kontakt: jan.soban@mesto-kunovice.cz

Pavel Vardan

Jednatel projektu Slaďování na Kunovicku, ale také jednatel Podnikatelského inkubátoru Kunovice – Panský dvůr, s.r.o. a místostarosta města Kunovice.

Kontakt: p.vardan@pik-pd.cz

 

PARTNEŘI

Podnikatelský inkubátor Kunovice – Panský dvůr, s.r.o.

Žadatel a realizátor projektu Slaďování na Kunovicku. Jeho cílem je poskytovat služby spojené se zasídlením a rozvojem pro menší a střední firmy domácí, ale i pro nově vznikající společnosti přinášející nové technologie. Přímo v areálu Panského dvora nabízí kanceláře za cenově zvýhodněné nájemné, společné sekretářské či úklidové služby, možnost společného používání telefonních ústředen, kopírek, faxů, počítačů, konferenční a společenskou místnost, konzultační a poradenské služby, přístup k informacím a databázím či spolupráci s vysokými školami. Důraz je kladen na nadstavbové služby k samotnému zasídlení firem, tedy konzultační a poradenské služby, vzdělávání zaměstnavatelů, konferenční služby a spolupráci s dalšími subjekty regionu (municipality, NNO apod.).

Město Kunovice

Důležitý projektový partner, který se aktivně podílí na realizaci všech projektových činností. Vzhledem ke komplexnosti projektu a jeho zaměření na region Kunovicka představuje významnou zastřešující roli. Svou účastí na projektu zajišťuje město Kunovice systematický a komplexní přístup k problematice slaďování v regionu. Přínosem města, a jeho účasti v projektu, je především plán, který obsahovat jednotlivé kroky směrem k vyvolání pozitivní změny v oblasti slaďování na Kunovicku. Realizace plánu v rámci projektu, i v samotné politice města, povede k vyvolání změny postojů zaměstnavatelů, ale i zaměstnanců a napomůže k efektivnímu přenosu výsledků projektu, na co největší počet lidí.

Centrum pro matky s dětmi Beruška

Jedná se o typické mateřské/rodinné centrum, které poskytuje prostor, zázemí a služby pro rodiče s malými dětmi ke společnému trávení času. Nabízí jak možnosti neorganizované činnosti (hernička), tak konkrétní zábavný či vzdělávací program (tvořivé dílny, besedy s osobnostmi a odborníky atd.). V provozu je každé dopoledne a v případě jednorázových akcí i odpoledne nebo o víkendu. Sídlí v prostorách dalšího partnera projektu – města Kunovice.

Centrum Beruška je v projektu, jelikož kromě města Kunovice spolupracuje také s mnoha dalšími neziskovými subjekty v oblasti Kunovicka a okolních měst. Dobré vztahy má díky své činnosti také s některými významnými zaměstnavateli regionu, ale stejně tak i rodiči, kteří centrum navštěvují.

Evropský polytechnický institut, s.r.o.

Soukromá vysoká škola, EPI se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách. Studijní programy realizované na VŠ EPI podléhají akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V současné době je možné studovat čtyři obory denního bakalářského studia a čtyři obory víkendového bakalářského studia. Dále poskytuje pedagogické studium v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Mezi hlavní předměty výuky na EPI patří management a marketing, finance a daně, ekonomická informatika a pracovní právo. Na EPI působí řada odborníků z akademické sféry i praxe. Díky spolupráci s významnými univerzitami, podnikatelskými subjekty a municipalitami, je zajištěna jak vysoká úroveň výuky, tak rozsáhlá síť kontaktů a partnerských subjektů. Ve své činnosti se významným způsobem zaměřuje na vzdělávání dospělých a předávání teoretických poznatků a znalostí do praxe k reálnému využití.