HROZIL JIM ZÁNIK, TEĎ MOŽNÁ NASTANE „BOOM“

SLAD

Řeč je o tzv. lesních mateřských školkách (LMŠ), stále oblíbenější alternativě běžné mateřské školy. V lesní školce tráví děti většinu času venku, jsou vedeny k ohleduplnosti k životnímu prostředí, při výuce využívají přírodní materiály a podle rodičů i odborníků jsou děti navštěvující „lesní třídy“ také méně náchylné k nemocem. Proč tedy těmto zařízením hrozil zánik?

 

V zajetí zákonů

Koncem listopadu roku 2014 vešel v platnost zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině, který na všechna zařízení pracující s dětmi, od skautů po mateřská centra a LMŠ, kladl nesmyslné hygienické požadavky. Do doby platnosti tohoto zákona fungovaly LMŠ zpravidla v režimu obecně platných právních norem v oblasti hygieny, stravování, požární ochrany a stavební oblasti. Fungování podle školského zákona jim znemožňovala zejména nutnost dodržovat podmínky stanovené hygienickou vyhláškou, která upravuje požadavky na prostory a provoz provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých. Na rozdíl od mateřských škol zapsaných ve školském rejstříku, vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, tak například neměly povinnost dodržovat rámcový vzdělávací program (RVP) či zákonný poměr počtu dětí a tzv. pečujících osob. To ovšem neznamená, že by tyto podmínky nesplňovaly. Výukové programy téměř všech LMŠ plně odpovídají RVP, a také počet vyučujících je zde vyšší než v případě klasických MŠ. Skupině 15 až 16 dětí se běžně věnují dva vyučující, což je stav, ke kterému chce v budoucnu MŠMT směřovat i v klasických MŠ.

 

S nástupem účinnosti zákona o dětských skupinách byla všechna zařízení poskytující pravidelnou péči o děti ve věku od jednoho roku do zahájení povinné školní docházky v kolektivu dětí mimo domácnost povinna zaregistrovat se do tzv. evidence poskytovatelů, jež vede Ministerstvo práce a sociálních věcí, a přejít do jeho režimu. Tím se stala zařízeními pro poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a musela začít splňovat veškeré podmínky stanovené hygienickou vyhláškou. Lesní MŠ, stejně jako např. skauti, museli ve svých zázemích začít splňovat parametry nastavené na celodenní, tj. více než osmihodinový pobyt v budově, přestože jej využívají pouze 2 – 3 hodiny denně. Aby 24 dětí vydrželo celý den v budově, musí být její prostory dostatečně velké a s dostatečnou výměnou vzduchu, aby se předcházelo šíření nemocí. Proto je třeba, aby taková budova splňovala veškeré podmínky stanovené hygienickou vyhláškou. Nic z toho ale není třeba v místě, kam se děti přijdou na hodinku ohřát, nebo kde se schází jednou týdně pro svou klubovou činnost.

 

Díky zákonu o dětských skupinách a přísným hygienickým požadavkům tak lesním mateřským školám a klubům hrozil zánik. Naději na jejich záchranu přinesla až novela tohoto zákona, která nabyla účinnosti v červnu roku 2015 a díky které se registrace v evidenci poskytovatelů stala dobrovolnou. LMŠ a kluby tak již nebyly nuceny přísné hygienické požadavky splňovat.

 

Očekávaná změna školského zákona

S nástupem loňského září vešla v platnost novela školského zákona, která přinesla vedle definice lesní mateřské školy také možnost LMŠ zapsat se do rejstříku škol a školských zařízení, a být tak oficiální součástí vzdělávacího systému. Díky tomu získaly LMŠ nejen právní ochranu, ale také možnost využívat státní finanční prostředky na svůj provoz. V praxi to znamená menší finanční zátěž pro rodiče dětí, které LMŠ navštěvují. Novela školského zákona sice lesním školkám otevřela cestu k lepším a jasnějším podmínkám jejich fungování, problém s nesmyslnými hygienickými požadavky ale přetrvával, neboť se zápisem do školského rejstříku nutně souvisí také dodržování již zmíněné hygienické vyhlášky. Přestože les, který je pro lesní školku často klíčovým prostorem, například světlost a metry krychlové i čtvereční bohatě splňuje, ostatní normy LMŠ nesplňují hlavně proto, že se děti v zázemí pohybují jen po velmi krátkou dobu, nikoli tolik hodin jako děti v klasické MŠ. Východisko ze svízelné situace poskytla až změna hygienické vyhlášky, která nabyla účinnosti v polovině ledna tohoto roku. Hygienické a prostorové požadavky kladené na LMŠ byly upraveny tak, aby mohly lesní školky i nadále fungovat a plnit své poslání.

 

Nové hygienické podmínky pro LMŠ

Jaké hygienické požadavky tedy musí LMŠ v současné době splňovat? Musí mít k dispozici zázemí pro pobyt dětí v nepříznivých klimatických podmínkách, uložení jejich osobních věcí a materiálního vybavení školky. Prostory zázemí musí být udržovány v suchu, čistotě a stavu neohrožujícím zdraví dětí. Samozřejmostí je také vybavení prostředky pro poskytnutí první pomoci. Přímo v zázemí nebo jeho bezprostřední blízkosti musí být k dispozici hygienické zařízení se záchodem, tekoucí pitnou vodou a prostředky osobní hygieny. Nově bude také možné pitnou vodu do lesní školky donášet nebo dovážet v odpovídajících nádobách a v dostatečném množství.

Jak se zdá, boj lesních školek o přežití se vyplatil. Změna školského zákona a hygienických předpisů jim již umožňují bez větších obtíží fungovat a plnit své poslání – tedy učit děti fungovat v souladu s přírodou, zdravěji a bez přílišného vlivu vymožeností dnešní doby. Jak se lesním mateřským školkám v následující době povede a zda se díky nové právní úpravě rozrostou, uvidíme až s odstupem času.

 

A co vy?

Fandíte lesním mateřským školkám, nebo se vám nelíbí představa, že vaše dítko sedí ve sněhu a píše do něj klacíkem? Podělte se o své zkušenosti, názory a komentáře na naší facebookové stránce!

 

 

Autor: Eva Vaculíková

 

Zveřejněno:2.2.2017